Čo robím

Moja poradenská činnosť je zameraná na to, aby ste rozvíjali svoju podstatu a našli cestu späť k svojej vnútornej spokojnosti.

Cesta tam prebieha u každého celkom odlišne. Vedie to ale cez uvedomenie toho, čo je a čo ste. A k tomu patrí aj to, že sa postavíte veciam, ktoré vás od toho delia. Ako to funguje a ako pracujem sa dozviete osobne… Každý, kto hľadá pomoc a vyliečenie, nájde ich. Neveríte? To nie je nevyhnutne nutné, lebo to funguje a existuje nezávisle od toho, či vy veríte. Je to určité POZNANIE,  že to tak je, teraz a vždy.

Ak sa pýtate a hľadáte odpovede, znamená to, že ste boli znovu vyzvaný/á, všetko preveriť a zbaviť sa všetkého, čo vám už na vašej ceste ďalej neslúži.

Stojím tu s láskou a ochotou podeliť sa:

Individuálne poradenstvo a guiding, skupinové aktivity, workschopy a ďalšie aktivity v oblastiach:

OSOBNÁ KVALIFIKÁCIA

Prednasky a seminare

Progresná alfa terapia

Touto metódou je klient meditačnými a energetickými cvičeniami vedený k spojeniu s vlastným vnútrom, kde sú uložené všetky informácie potrebné napr. pre naplnenie životnej úlohy človeka

Regresná alfa terapia

Pomocou tejto metódy je klient pomocou meditačných a relaxačných techník konfrontovaný s traumami, prežitými v tomto, resp. v minulých životoch, ktoré brzdia mentálny, duchovný vývoj daného človeka

Rozvoj osobnosti

– analýza kresby

– farebná analýza

– osobnostné testy

– analýza telesného a duchovného stavu človeka

Energoterapia

Energetické čistenie a liečenie

– sprostredkovanie duchovných energií pre znovunastolenie harmónie a jednoty tela, duše a ducha

– energetické čistenie a liečenie

– vnútorný zásah do energetického systému človeka

– používanie koncentrovanej energie

– sprostredkovanie energie vysokej vibračnej úrovne

– meridiánová liečba

Etikoterapia

– etikoterapia vychádza z predpokladu, že rovnako, ako je pôvod človeka duchovný, je duchovný i pôvod jeho choroby. To znamená, že najprv vznikne porucha na duchovnej úrovni a až po určitej dobe sa jej dôsledky prejavia vo fyzickom tele ako určité ochorenie. Ak sa pacient chce priblížiť zo stavu choroby k stavu zdravia, potrebuje zapojiť SVOJE duševné i duchovné sily. A to nikto za druhého človeka nemôže urobiť, to musí každý urobiť SÁM. Bez pomoci to však môže byť veľmi obtiažne. Hlavnou úlohou etikoterapeuta je klienta na tejto ceste sprevádzať

Tantrická masáž

Tantra je sanskritský pojem, ktorý sa prekladá ako „spojenie“, „prepletať“ alebo „expandovať“ a má svoj pôvod v Indii. Je to náuka, alebo filozofia, ktorá sa zaoberá okrem iného duchovnou cestou a spojením tela a duše v extáze. Tantrické rituály boli kedysi odovzdávané ústne z generácie na generáciu, až neskôr v písomnej forme. Tantra je spirituálnou cestou.

Tantrické masáže sú dôležitým nástrojom tantry. Skladajú sa z rôznych masážnych metód a techník a prvkov jogy a energetickej terapie. Cieľom je prostredníctvom tantrickej masáže obnoviť a cítiť v tele sexuálnu energiu a telesnú citlivosť a osobnú pohodu. S určitými rituálnymi prvkami sa dosiahne hlboká relaxácia, ktorá spôsobí celkom nový pocit z tela. Okrem toho sa vykonáva joni a lingam masáž: Jedná sa o aktiváciu stimulujúcich častí tela a novej životnej energie k dosiahnutiu pocitu šťastia, čo je ekvivalentné k extáze. V tejto masáži celého tela, vrátane genitálií sú dotyky liečivé. Pomocou špeciálnej rituálnej atmosféry sa dostáva tak dávajúci ako aj prijímaca osoba do rozšírených sfér prítomnosti a vedomia. Ide o uctenie celej bytosti.

Existuje mnoho ďalších vedomých metód, ktorými obohacujem a doplňam podľa potreby tantrickú masáž. Patrí medzi ne napr. joga, meditácia, dychové cvičenia, energetická masáž, techniky celotelového energetického orgasmu, deamoring a pod.

Okrem liečebného aspektu, tak aktuálneho v dnešnej dobe, vidím v tom ešte jeden krásny aspekt: V tantrizme je  totiž považované vedomie v každom z nás za vedomia Boha. Z toho vyplýva, že keď pripravíme potešenie nám alebo druhému človeku, aicky poskytujeme tiež potešenie aj Bohu, príp. v tantrickom Shaktisme Božskej matke Devi.

Cesta dovnútra začína s telom…Telo je chrámom duše.

sluzby3

Živelný tanec

Pohyb v rytme svojej duše.

Program zdieľaného učenia

je malá skupina, ktorá jednotlivcom umožňuje dozvedieť sa viac o sebe a o spôsoboch svojej interakcie s inými ľuďmi. Podporuje osobnostný rast možnosťou slobodne skúmať svoje emócie, pocity a interakcie s ostatnými účastníkmi v priebehu skupinového procesu. Cieľom skupinového procesu je zvýšiť vnímavosť a citlivosť voči zmenám v emocionálnom živote účastníkov a na základe toho zvyšovať seba-dôveru vo vytváraní rôznych druhov vzťahov (práca, osobný život).

Výsledkom je zvýšená spoločenská obratnosť a sebaistoty v komunikácii. Zmyslom encounterovej skupiny je podporovanie osobnostného rastu účastníkov.

 

Tematické skupiny

Skupiny umožňujú účastníkom postupne redukovať najčastejšie komunikačné bariéry a príčiny neúspešnej komunikácie (poučovanie, moralizovanie, hodnotenie a pod.). Skupinové sedenia poskytujú dostatok možností získať feedback formou zážitku na sebe a info o tom, ako jedinec komunikuje s ostatnými a ako jeho spôsob komunikácie vplýva na ostatných a ako ho druhí vnímajú.

Spôsob práce

. aktívne učenie (zážitkom na sebe)

. praktické návody

. diskusia a spoločná tvorba

. spätná väzba

Efekty skupiny

. hlbšie seba-poznanie

. zvýšenie seba-vedomia, seba-dôvery a seba-úcty

. porozumenie prežívania a vnútorných pocitov jednotlivcov

. budovanie schopnosti empaticky počúvať a reagovať na iných ľudí

. pozitívny vzťah k sebe samému

. zvyšovanie schopnosti seba-presadzovania

. efektívnejšie riešenia krízových vzťahov

. účinnejšie zvládanie stresových situácií

. adekvátne spôsoby spracovávania kritiky

. vytváranie bezkonfliktných vzťahov na pracovisku

Najčastejšia forma organizácie skupiny je:

4 stretnutia v jednom kalendárnom roku

(tzv. predĺžené víkendy: štvrtok, príp. piatok večer – nedeľa).

Počet stretnutí je vždy predmetom vzájomného dohovoru.

Počet účastníkov: Minimálne 8 – maximálne 25


Životná úloha a životná cesta

ak chcete vedieť, aká je vaša úloha, ktorú máte splniť v tomto živote a aká je cesta, ktorou máte prejsť, obráťte sa na mňa online a bezprostredne Vám túto informáciu viem poskytnúť.

Muzikoterapia – MT

  • počúvaním špeciálneho druhu hudby k posilneniu liečivých procesov v ľudskom tele
  • terapia bubnovaním

Aromaterapia – AT

  • vonné olejové esencie

Programovanie mysle -PM

Cvičenia na zmenu navyknutých a ustrnutých podvedomých schém a modelov človeka

Neurolingvistické programovanie- NLP

 Programovanie podvedomých schém človeka pomocou slova

MAGING SLUŽBY

 Interérový a exteriérový design

Projekty, ktoré robím na mieru vám môžu pomôcť:

– pri hľadaní vhodného miesta na bývanie,

– pri zharmonizovaní existujúceho príbytku,

– pri nastavení na zlepšenie rodinných vzťahov, ľúbostného života, kvalitu spánku,

– pri zlepšení pracovnej atmosféry,

– pri dosahovaní vytýčených cieľov,

– pri podnikaní pritiahnutím zákazníkov, rozšírení činnosti, zlepšení kvality ponúkanej služby, atď.

Cieľom uplatnenia princípov harmónie pri rozmiestnení, usporiadaní a zariadení bytov, domov, záhrad, kancelárii, obchodov je, aby sa ľudia v takto zariadených priestoroch cítili príjemne, boli v súlade s prostredím, ktoré im bude napomáhať upevňovať zdravie, šťastie a úspech. Táto metóda ladenia interiérov a exteriérov nie je o všeobecnej architektúre, ale o tom, ako, kde a čo umiestniť v súlade s individuálnymi potrebami obyvateľov. Maging-design je spojením umenia a vedy, ekológie, estetiky, filozofie, astrológie a architektúry. Nepresadzuje prísne pravidlá logiky a obmedzenia racionálneho myslenia, ale vychádza zo zdravého rozumu, vedeckých pozorovaní a estetického vnímania.

sluby2

Design firiem, škôl a edukačno-spoločenských zariadení

Nové koncepty v designe, ktoré priamo ovplyvňujú procesy a schopnosti osôb aktívnych v týchto priestoroch.
• Outdoor Working/Learning
• Nejde iba o prácu/učenie
• Práca/Učenie v pohybe
• Priestory pre personalizované pracovné/vzdelávacie skupiny v rôznych vekových kategóriách
• Zameranie sa na funkčné pohodlie a harmóniu krásy
• Miesto pre zdieľanie
• Centrum odpočinku/Voľného času
• Efektívne zasadacie miestnosti
• Prezentačná miestnosť – slávnostné udalosti, umenie, hudba…
• CAMPUS – priestory s charakterom prepojenia uprostred budovy

Individuálne poradenstvo a guiding

Prostredníctvom analýzy nastavíme váš individuálny  kompas na správny smer. Cez rozhovory, merania, využitie metód východu, horoskopy a channeling sa vieme s vami dostať na koreň vašej individuálnej situácie a nájsť správny postup pre jej riešenie.

Skupinové aktivity

Sú témy, ktoré pohnú takmer každým: osobné krízy, rodinné a pracovné problémy. V skupine si každý môže vymeniť skúsenosti, dostane cenné vhľady a necíti sa byť sám so svojou výzvou. Na stretnutiach – Maging spájame  ľudí do siete, kde môžu zažiť výmenu, pomoc a bezpečie.

 Workschopy a kreatívne stretnutia

Naše Maging-workschopy sú zamerané na „zažívanie“. Účastníci u nás skutočne „niečo robia“. Pracujeme so všetkým úrovňami vnímania – rozprávanie, hry, kreatívne práce, hudba, tanec, pohyb.   

Meditacie

Meditačné stretnutia   

Maging-meditácie sú oázou, kde sa môžete zastaviť a zažiť svoje Ja očistené od vonkajších vplyvov.     Realizujeme skupinové meditácie, autohypnónzu, ale aj individuálne vedenie k meditácii,  prostredníctvom čoho dávame do súladu vedomé s nevedomým.                       

Prednášky a semináre

Pri našich Maging-rozprávaniach sú záujmy účastníkov prvoradé. Vždy je dostatok priestoru na diskusie a výmenu skúseností. Podľa rozsahu tém organizujeme večerné, denné alebo víkendové semináre.

Poradenské centrum podpory zdravia

 • Služby a poradenstvo pre zdravie a zdravý štýl života (Životný štýl ovplyvňuje 60% zdravotný stav ľudí. Pre pozitívne ovplyvnenie životného štýlu je potrebné sa zamerať na nasledovné determinanty zdravia: sociálne prostredie – komunita, pohybová aktivita, výživa, duševné zdravie, zvýšenie informovanosti o zdraví
 • Program zdravého a vyváženého životného štýlu a osobného rozvoja
 • Poradenstvo v záťažových životných situáciách, poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu (pre dospelých a dospievajúcich).
 • Kariérové poradenstvo
 • Hľadanie vhodného prostredia, návrh na imidž a vonkajší prejav, úprava životného štýlu, …
 • Poradenstvo v personálnom obsadení firmy a vhodnom pracovnom zaradení
 • Typológie životného štýlu
 • Poradenstvo pre deti, Intervencia do prostredia rodiny, ovplyvnenie návykov
 • Podpora zdravého životného štýlu firmy, zahŕňajúc aj kultúru, v duchu spájania telesnej zdatnosti a psychickej pohody.

Regeneračné centrum

¬ detoxikácia organizmu 

¬ meditačné stretnutia

¬ sebarozvojová škola : „Cesta do vnútra“ alebo tiež „Vlastná cesta“

¬ meditačné, koncentračné a energetické cvičenia

¬ detská jóga

¬ práca s rôznymi druhmi energií, energoterapia (duchovná liečba)

¬ prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (pyramídy a pod.)

¬ rozvoj osobnosti

¬ másáže a senzibilizácia tela

¬ pohybové a tanečné aktivity (živelný tanec)

Poradenstvo pre zdravé a harmonické bývanie, prácu a harmonizáciu prostredia

¬ poradenstvo feng šuej – vypracovanie osobných profilov,  preferovaných smerov a umiestnení hlavných častí interiéru podľa osobných preferencií, správny čas na rozhodnutia a aktivity.

¬ navrhovanie a zariaďovanie interiérov stavieb – komplexné zariadenie interiéru – byt, dom, kancelária, firma. Návšteva, posúdenie pôdorysu, návrh interiérových prvkov, konzultácia, farebný návrh, vizualizácia, návrh materiálov, osvetlenia. Spracovanie návrhu interiéru, dizajn a vizualizácie interiéru. Harmonizácia prvkov interiéru.

¬ biometria (identifikácia zemského žiarenia na pozemkoch a v obydliach) a radiestetické meranie zemských žiarení. Meranie umiestnenia hlavných prvkov bývania. Posudzovanie biometrických kvalít nehnuteľností

¬ poradenská a konzultačná činnosť pri výbere nehnuteľností

¬ posvätná geometria v architektúre

¬ dizajn škôl

Centrum rozvoja osobnosti

¬ Organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení, seminárov, prednášok, pohybových a spoločenských podujatí

¬ vykonávanie školení, kurzov a prednášok v oblasti zdravého životného štýlu,

¬ duchovné kurzy, semináre, kreatívne dielne a prednášky na rôzne témy

¬ organizovanie a výuka kurzov psychohygieny        

¬ Facilitácia a organizovanie skupín osobnostného rozvoja detí a dospelých (skupiny zážitkového učenia sa)

¬ víkendové pobyty

¬ klubová činnosť