Škola Života

Malí podnikatelia menia svet

Cieľom iniciatívy je implementácia systematického a integrovaného programu na podporu kompetencií a cieleného rozvoja osobnosti detí tak,  aby sa stali úspešnými manažérmi vlastného života.

Témy:

– Rozvoj osobnosti – necháme narásť Vašim deťom krídla

– Žiť podľa hodnôt a pôsobiť ako vzor – intenzívne zapojenie rodičov do rozvojového konceptu

– Rovnováha tela a duše – poskytneme deťom priestor pre pohyb a kreativitu vo svojej prirodzenosti

– Využitie univerzálnych zákonov pre úspešný život – pretože to najlepšie, čo v súčasnej dobe môžeme našim deťom poskytnúť, je výchova podporujúca rozvoj samostatnej  osobnosti

– Poslanie stať sa manažérom vlastného života, svoj život riadiť a nie sa podriaďovať

– Vytvoriť vzťah založený na vzájomnej dôvere –  naučiť deti rýchlo sa prispôsobiť zmenám

Škola pre podnikavcov budúcnosti

Ciele školy života

Pod heslom „Malí podnikavci menia svet“ si deti osvojujú hodnoty, postoje,  kompetencie a schopnosti, ktoré z nich modelujú samostatných a aktívnych tvorcov svojho vlastného života – manažérov svojho vlastného života.

Prostredníctvom úzkej spolupráce s úspešnými osobnosťami spoznávajú deti vzory v rôznych oblastiach života. Pracovná orientácia sa formuje vďaka autentickému sprostredkovaniu rôznych druhov povolaní už v predškolskom veku, samozrejme  prihliadajúc na vek dieťaťa.

Škola s celodennou starostlivosťou

Čo ponúka:

– Vaše dieťa dostane vzdelanie, ktoré ho pripraví na výzvy budúcnosti

– Lepší prístup k Vášmu dieťaťu

– Ušetrenie nákladov na doučovanie

– Žiadny stres s domácimi úlohami a učením

Škola života je registrovaná ako verejnoprospešné združenie.

Pedagogický koncept školy života pre podnikavcov budúcnosti je k dispozícii pre záujemcov o založenie takejto školy kdekoľvek.

Jedinečná je spoločná starostlivosť rodičov a pedagógov o deti už v predškolskom veku. Prvou fázou projektu je starostlivosť o deti od predškolskom veku až po 4. ročník základnej školy. Ďalšou  fázou je starostlivosť o deti na druhom a vyššom stupni.

Charakteristika:

– viacjazyčnosť, multikulturálnosť, otvorenosť svetu, rešpekt a tolerancia

– popri ročníkových tímoch, existujú aj vekovo zmiešané skupiny, vytvorené na základe schopností a výkonu detí

– ľahšie zvládanie učiva vďaka kreativite,  prežívaniu a pohybu

– rozvoj kompetencií prostredníctvom praktického vyučovania – na báze úspešného kompetenčného modelu

– rozvoj sociálnych kompetencií a osobnosti

– zodpovednosť a vlastná organizácia učenia vďaka jasným učebným cieľom, sebareflexie, ako aj skupinovému a individuálnemu pedagogickému coachingu

– cieľavedomá podpora nadania vďaka možnosti voľného výberu tém projektov, či už kreatívnych alebo  pohybových

– individuálny coaching, zohľadnenie individuálnych potrieb dieťaťa (preferencie vnímania, problémy s učením, vykonáva sa pravidelné vyhodnocovanie, stanovovanie a kontrola plnenia cieľov a opatrení, prípadne ich nové nastavenie)

– podporná diagnostika umožňuje individuálny rozvojový plán každého dieťaťa

Materská škola pre deti od troch rokov

Aby sa zabezpečila optimálna starostlivosť, bude v prvej fáze prijatých max. 30 detí.

Plynulý prechod detí z materskej školy na základnú školu podporíme vytvorením učebných skupín detí vo veku od 4 – 8 rokov na základe ich osobnostného potenciálu. Tak sa deti naučia presne toľko, koľko im dovoľuje ich stupeň vývoja. Zamedzí sa preceňovaniu a podceňovaniu.

Základná škola – 1. Stupeň (1.-4. trieda)

V prvej fáze max. 70 žiakov, tak aby sa docielila optimálna starostlivosť.

Plynulý prechod detí z materskej školy na základnú školu podporíme vytvorením učebných skupín detí vo veku od 4 – 8 rokov na základe ich osobnostného potenciálu. Tak sa deti naučia presne toľko, koľko im dovoľuje  ich stupeň vývoja. Zamedzí sa preceňovaniu a podceňovaniu.

Základná škola – 2. Stupeň (5.-8. trieda)

Pre možnosť prihlásiť svoje dieťa prípadne deti do Školy života (škôlka a základná škola nás kontaktujte! Poradíme Vám, kde vo Vašom okolí nájdete školu uplatňujúcu uvedené princípy.

Úloha rodičov

Rodičia sú do vývojového konceptu naplno zapojení. Hneď po nástupe detí majú  možnosť vzdelávať sa ako byť správnym coachom a oporou svojmu dieťaťu.

Rodičom sprostredkujeme dôležité poznatky a metódy, aby mohli aktívne podporovať schopnosti a učebné aktivity dieťaťa v materskej škole a v škole.

Popritom je však dôležité, aby rodičia rozpoznali vlastný potenciál a pracovali na jeho rozvoji. Medzi rodičmi a školou nastáva súčinnosť aktivít v prospech dieťaťa. Coachovia detí sa s rodičmi pravidelne zhovárajú o výkone a prosperovaní žiaka.

Vzdelávanie rodičov:

– Ponúkame semináre pre rodičov podľa veku a stupňa vývinu dieťaťa

– Rodičia sa zúčastňujú stretnutí rodičov, kde majú možnosť výmeny informácii

– Osobný coach Vášho dieťaťa Vám je neustále k dispozícii ako partner a  sprostredkovateľ, zvlášť v prípade problémov.